Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 18 december 2015 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 31 januari 2017 till 1 807 038,95 kronor, fördelat på 36 140 785 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal aktier  

36 140 785

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2017-02-28 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal aktier

Kapital & röster %

Accendo Capital

4 763 016

13,18 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

3 003 000

8,31 %

Göran Nordlund, privat och via bolag

2 472 917

6,84 %

Fondita

1 800 000

4,98 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,94 %

Swedbank Robur Västfonden

1 668 678

4,62 %

Placeringsfond småbolagsfond, Norden

1 345 967

3,72 %

Jovitech Invest AB

1 260 232

3,49 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 175 474

3,25 %

Henrik Larsson Lyon

841 666

2,33 %

Övriga ägare

16 023 963

44,34 %

Totalt utestående aktier

36 140 785

100,0 %

* uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut