Valberedning

Hexatronics valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämma, beslut om valberedning samt val av revisorer. Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i Hexatronic.
 
För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska denne aktieägare avstå från att nominera en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.