Policydokument

 

Hållbarhetspolicy
Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten och ska inom alla områden följa lagar och relevanta krav. Vår intention är att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet och affärsetik. Hållbarhetspolicyn gäller för samtliga bolag som ingår i Hexatronic Group, alla anställda, samt även inhyrd arbetskraft. 

Läs vår Hållbarhetspolicy

  

Mångfaldspolicy styrelsen
Mångfaldspolicy som gäller vid tillsättning av styrelseledamöter, inklusive hur den har tillämpats under året och vilket resultat som har uppnåtts redovisas i vår bolagsstyrningsrapport på sidan 38.

 

Uppförandekod leverantörer
Vi på Hexatronic ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Uppförandekod för leverantörer 

 

Uppförandekod- intern
Alla som arbetar på Hexatronic ska läsa koden, stödja och arbeta i linje med företagets åtaganden och våra interna regler som sammanfattas i koden liksom alla tillämpliga lagar. LIKE - Långsiktighet, Innovation, Kundnärhet och Entreprenörsanda karaktäriserar vår affärsverksamhet.

Uppförandekod – intern