Policydokument

Hållbarhetspolicy
Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten och ska inom alla områden följa lagar och relevanta krav. Vår intention är att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet och affärsetik. Hållbarhetspolicyn gäller för samtliga bolag som ingår i Hexatronic Group, alla anställda, samt även inhyrd arbetskraft.

Hållbarhetspolicy

 

Uppförandekod – intern
Alla som arbetar på Hexatronic ska läsa koden, stödja och arbeta i linje med företagets åtaganden och våra interna regler som sammanfattas i koden liksom alla tillämpliga lagar. Uppförandekoden avspeglar Hexatronics åtagande att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt mot såväl den egna verksamheten som mot omvärlden.

Uppförandekod – intern

  

Uppförandekod leverantörer
Vi på Hexatronic ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Uppförandekod för leverantörer 

 

Mångfalds- och jämställdhetspolicy
Hexatronic ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med hög grad av mångfald. Inom verksamheten gäller nolltolerans mot diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.