Resultatindikatorer

För 2018 har nedanstående nyckeltal valts ut för att följa utvecklingen inom de väsentliga hållbarhetsområdena. Ytterligare nyckeltal kommer att utvecklas under 2019 och 2020. 

Till varje område finns även kopplingen till Agenda 2030:s olika delmål, för mer information om delmålen se globalamalen.se

 

resultatindikatorer