Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 30 november 2020 till 1 901 071,20 kronor, fördelat på 37 661 430 stamaktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal stamaktier  

37 508 930

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2020-12-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal stamaktier 

Röster %

Accendo Capital

3 756 012

10,0 %

Handelsbanken Fonder 

3 673 630

9,8 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

2 886 199

7,7 %

Länsförsäkringar Fonder 

1 945 527

5,2 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,7 %

AMF Försäkring & Fonder 

1 393 288

3,7 %

Swedbank Robur Västfonden

1 309 572

3,5 %

Consensus Asset Management

   937 994

2,5 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

   899 964

2,4 %

Göran Nordlund, privat och via bolag

   875 364

2,3 %

Övriga ägare

18 198 008

48,3 %

Totalt utestående aktier

37 661 430

100,0 %