Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 31 mars 2020 till 1 893 446,20 kronor, fördelat på 37 508 930 stamaktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal stamaktier  

37 508 930

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2020-05-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal stamaktier 

Röster %

Accendo Capital

3 756 012

10,0 %

Handelsbanken Fonder 

3 673 630

9,8 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

3 003 000

8,0 %

Länsförsäkringar Fonder 

1 912 427

5,1 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,8 %

Swedbank Robur Västfonden

1 359 722

3,6 %

AMF Försäkring & Fonder 

1 321 279

3,5 %

Fondita Nordic Micro Cap 

1 162 795

3,1 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

   978 660

2,6 %

Consensus Asset Management

   877 143

2,3 %

Övriga ägare

17 678 390

47,1 %

Totalt utestående aktier

37 508 930

100,0 %