Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 31 december 2019 till 1 877 190,95 kronor, fördelat på 37 183 825 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal aktier  

37 183 825

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2019-12-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal stamaktier 

Röster %

Accendo Capital

3 906 012

10,5 %

Handelsbanken Fonder 

3 391 000

9,1 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

3 000 000

8,1 %

AB Länsförsäkringar Fonder 

1 898 881

5,1 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp

1 785 872

4,8 %

Swedbank Robur Västfonden

1 359 722

3,7 %

Fondita Nordic Micro Cap 

1 162 795

3,1 %

AMF Försäkring & Fonder 

1 151 279

3,1 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 046 817

2,8 %

Consensus Asset Management

   952 501

2,67 %

Övriga ägare

17 522 618

47,1 %

Totalt utestående aktier

37 183 825

100,0 %