Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 31 maj 2018 till 1 808 583,55 kronor, fördelat på 36 171 677 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal aktier  

36 171 677

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2018-05-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal aktier

Kapital & röster %

Accendo Capital

4 658 447

12,9 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

2 989 841

8,3 %

Handelsbanken Fonder 

2 286 218

6,3 %

Fondita Nordic Micro Cap

1 800 000

5,0 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,9 %

Göran Nordlund, privat och via bolag

1 505 215

4,2 %

Swedbank Robur Västfonden 

1 342 039

3,7 %

Nordea Fonder

1 270 953

3,5 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 212 522

3,4 %

Henrik Larsson Lyon

   791 666

2,2 %

Övriga ägare

16 528 904

45,7 %

Totalt utestående aktier

36 171 677

100,0 %