Bolagsordning

§1 Firmanamn
Bolagets firma är Hexatronic Group AB. Bolaget är publikt (publ).


§2 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom elektronikbranschen med utveckling och försäljning av tele- och datakommunikationsprodukter samt elektroniskt material, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


§3 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.


§4 Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.


§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.


§6 Revisor
Bolaget skall som revisorer utse en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.


§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.


§8 Anmälan till bolagsstämma samt ort för bolagsstämma
Årsstämma ska hållas i Göteborg.
Aktieägare, som vill delta på årsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid årsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

Eftersom bolaget är ett avstämningsbolag har den aktieägare rätt att delta på årsstämman som upptagits som aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen vilken avser förhållandena fem vardagar före årsstämman.


§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Övriga ärenden


§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.


§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.