Ersättningsprinciper

Principer

Bolagsstämman beslutar om arvoden till styrelsen. Styrelsearvode utgår inte för styrelseuppdrag i dotterbolag. Styrelseledamöter som är anställda inom koncernen erhåller ingen särskild ersättning för styrelsearbete. Verkställande direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs av styrelsen.

 

Styrelsen

På årsstämman 2019 beslutades om att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen med 200 000 kronor per styrelseledamot och år. För styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättat revisionsutskott ska det utgå ersättning med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till revisionsutskottets andra ledamot.

 

Ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Koncernledningen är berättigade till bonus som utgörs av en rörlig ersättning som i huvudsak grundas på kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga ersättningen får inte överstiga 50 procent av den fasta lönen.

 

Hexatronic eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst. Bolaget eller dess dotterbolag har inte heller slutit något avtal med någon av medlemmarna av förvaltning- lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig i de länder där ledande befattningshavare verkar. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner.

 

Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

 

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

 

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

 

Pensioner

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år.

 

Pensionspremien ska uppgå till 30 procent av den pensionsgrundande lönen.

 

Med pensionsgrundande lön avses fast grundlön

För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år. Pensionsavtalet anger att pensionspremien varierar mellan 14 - 25 procent av den pensionsgrundande lönen.

 

Avgångsvederlag

Verkställande direktörens anställningsavtal innefattar en uppsägningstid på sex månader från VD:s sida och tolv månader från bolagets sida, samt ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget gäller från det att VD fyller 50 år och utgår då med en månadslön (fast) för varje år äldre VD är då uppsägning sker. Det innebär exempelvis om VD sägs upp vid 52 års ålder uppgår avgångsvederlaget till två månadslöner.

 

Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om
3-12 månader. Inga avgångsvederlag finns avtalade med övriga ledande befattningshavare.