Incitamentsprogram

Hexatronic har tre pågående incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i bolaget (se nedan för information om varje incitamentsprogram). 

 

Incitamentsprogram 2016/2020

Hexatronic beslutade vid årsstämman den 15 december 2016 att emittera 700 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 700 000 aktier till en teckningskurs om 51,7 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 15 januari 2020 till och med den 15 februari 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 35 000 kronor.

 

Incitamentsprogram 2018/2021

Hexatronic beslutade vid årsstämman den 19 april 2018 att emittera 1 000 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 82,20 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 50 000 kronor.