Revisor

Styrelse Mm 2016 Johan

 

På årsstämman 2019 omvaldes, för tiden fram till nästa årsstämma, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor och med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. 

 

Inom ramen för revisionsuppdraget granskas såväl årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det åligger bolagets revisorer att utföra. Inom ramen för revisionsuppdraget ingår även rådgivning samt biträde i samband med olika frågeställningar relaterade till revisorernas granskning eller genomförandet av bolagets övriga arbetsuppgifter.