Finansiella mål

Lönsamhet
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) skall vara minst 10 % på rullande 12 månader. I bokslutet för 2016/17 var rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA-marginalen) 11,6 % på rullande 12 månader.

 

Tillväxt
Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på minst 20 % per år. Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Försäljningstillväxten under 2016/17 var 26 %.

 

Soliditet
Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten i bolaget var 53,4 % vid utgången av räkenskapsåret 2016/17.
Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period (mindre än 12 månader) understiga 30 %. Detta kan ske då styrelsen gör bedömningen att lönsamhet och kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten snabbt kommer att förbättras.